Do szkoły przyjmowani są słuchacze posiadający wykształcenie średnie, którzy ukończyli 18 lat, a także kończący 18 lat w roku kalendarzowym,
w którym przyjmowani są do
Profesjonalnej Szkoły Policealnej Kwalifikacji Zawodowych dla Dorosłych w Zgierzu .

Wymagane dokumenty:
•  oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej,
•  2 zdjęcia legitymacyjne,
•  wypełniony kwestionariusz osobowy,
•  dokument tożsamości do wglądu
• zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na danym kierunku kształcenia zawodowego (lista placówek medycznych zobacz, które zostały wybrane do wykonywania badań lekarskich uczniów),
• zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B, np. karta zdrowia, karta szczepień przesiewowych, książeczka zdrowia (tylko dla kierunków: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy).

Nie ma opłaty rekrutacyjnej
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS
Wystawiamy legitymacje szkolne upoważniające do zniżki na przejazdy
Wydajemy dokumenty Europass

+42 716 24 72 w. 30
   
organizacja@get.edu.pl